ชื่อเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงือนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

ชื่อไฟล์ : ch9LOM7Sat93239.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้