ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อบั้งไฟพร้อมจุดบูชาพญาแถน ขนาด 3ื75 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง