ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบบรมราชนี (พอ.สว.)อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง