องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองขุ่นใหญ่
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 1
แจ้งหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ฉบับเดือนธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 6 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 2
พระราชกฤษฏีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 3 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 1
การลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 20 ตามมติคณะรัฐมนตรี
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 1
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 1
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (ระยะที่ 5)
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 1
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 1
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 52
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 46
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย. การลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 46
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย. ว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตาบล. พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 45
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 92
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 82
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 89
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 70
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 79
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 89
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 84
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 84
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 79
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 86
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 79
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 79
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 77
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.2559 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 84
ระเบียบงานสารบรรณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 89