messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองขุ่นใหญ่
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box สำนักปลัด
นายจุฑาพงษ์ ภูสนาม
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร : 0842705952
นางสาวพิศวาส เกื้อหนองขุ่น
นิติกร ชำนาญการ
โทร : 0870636138
นางจุฑาทิพ ศรีโคตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0854620429
นางสาวปราณี วิเชียรดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0981704812
นางสาวฐิติรัตน์ หล่อวัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทร : 0862276957
จ่าเอกวีระ สระหนองจอก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 0896548019
นายส่วน โคตุเคน
พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์
โทร : 0902725433
นายศักดา ไชยโส
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0847862578
นางสาวเพ็ญประภา กรินรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร
โทร : 0821069979
นายไพรวัลย์ ประชาโรจน์
คนงานทั่วไป
นายชัยยา ลาดหนองขุ่น
นักการภารโรง
โทร : 0951458234
นายภูดินันท์ พันชาติ
คนงานทั่วไป
นางสาวเดือนเพ็ญ ทองสม
คนงานทั่วไป
โทร : 0970933712
นายพีรทัต อาจศัตรู
คนงานทั่วไป
โทร : 0952360839
นายวรากร สมสุข
คนงานทั่วไป