องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองขุ่นใหญ่
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาววลัยพรรณ ประเสริฐสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่
โทร : 0957012663
นางสาวจันทร์ธิมา จันภักดี
รองปลัดอบต.หนองขุ่นใหญ่
โทร : 0872304339
นายจุฑาพงษ์ ภูสนาม
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร : 0842705952
นางสาวจันทร์ธิมา จันภักดี
รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0957012663
นายวิทยา รังใส
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0872188464
นายสาคร โคตรฉวะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0628139117
นางสาวพิมพ์วลัญช์ ต้นนามล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
โทร : 0987326442