messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองขุ่นใหญ่
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองคลัง
นายศริเวท รัตนวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0625346733
นางสาวอรุณนี ชารีรื่น
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร : 0852323240
นายศริเวท รัตนวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทนในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0625346733
นางสาวอรุณนี ชารีรื่น
จพง.จัดเก็บรายได้ รักษาการแทนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสุดชาดา วิชัยพรม
ผู้ช่วย จพง.การเงินและบัญชี
โทร : 0642184820
นางสาวพิมพ์พิชา พวงมาลัย
ผู้ช่วย จพง. การคลัง
โทร : 0926181159
นางสาวมลิวรรณ พิมพ์บูลย์
ผู้ช่วย จพง.พัสดุ
โทร : 0619529324
นางสาวมณีรัตน์ ภูมิภักดี
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
โทร : 0825260409
นางสาวธิดารัตน์ ลาดหนองขุ่น
คนงานทั่วไป
โทร : 0647544315
นางสาวนวพร พรรคพล
ผู้ช่วยจพง.จัดเก็บรายได้
โทร : 0630468934