messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองขุ่นใหญ่
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านดงบัง หมู่ที่ 6 ไปบ้านหนองบก หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า110กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (สำนักปลัด)
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่น
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงทรายงาม หมู่ที่ 9
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดงบัง หมู่ที่ 6
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตคอนกรีตโดยวิธีเเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโพนงาม หมู่ที่ 8
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านกกตาล หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองบก หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมปรับเกรดเรียบ บ้านกกตาล หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยนาคำ หมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบางจุดที่เสียหายพร้อมปรับเกรดเรียบ บ้านดงทรายงาม หมู่ที่ 9
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบางจุดที่เสียหายพร้อมปรับเกรดเรียบ บ้านห้วยนาคำ หมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด(ถนนสายบ้านดงบังไปทางบ้านหนองบก)กว้าง4.00ยาว4,000เมตรหนาเฉลี่ย0.10เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรลูกรังไม่น้อยกว่า 16,000 ตาราง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 12
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 88
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด บ้านดงบัง หมู่ที่ 6
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ 6
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 89
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ 6
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ 6
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบางจุดที่เสียหาย พร้อมปรับแต่งเรียบ บ้านดงทรายงาม หมู่ที่ 9
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ 6
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 87
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงทรายงาม หมู่ที่ 9
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 105
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนงาม หมู่ที่ 8
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 100
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองน้ำกิน หมู่ที่ 11
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 112
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกตาล หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 100
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกตาล หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 102
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกตาล หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 98
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกตาล หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 114
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขุ่น หมู่ 7
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 159
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 160
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งประเสริฐ หมู่ที่ 13
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 169
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบก หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 166
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 สายบ้านดงบัง ไปอ่างเก็บน้ำคำเนียม กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 195
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 สายบ้านดงบัง ไปอ่างเก็บน้ำคำเนียม กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 173
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 สายบ้านดงบัง ไปอ่างเก็บน้ำคำเนียม กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 179
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่4 สายบ้านดงบัง ไปอ่างเก็บน้ำคำเนียม
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 184
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 สายบ้านดงบัง ไปอ่างเก็บน้ำคำเนียม กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 227
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็กบ้านดงบัง - อ่างเก็บน้ำคำเนียม
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 255
rss_feed ช่อมแชมระบบผลิตน้ำประปา บ้านดงบัง หมู่ที 4
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 273
rss_feed ช่อมแซมระบบน้ำประปา บ้านดงบัง หมู่ที 4
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 279
rss_feed โครงการช่อมแชมปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านหนองบก หมู่ที 2
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 284
rss_feed ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด บ้านหนองน้ำกิน หมู่ที 11
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 314
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบก หมู่ที 2
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 298
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยนาคำ หมู่ที 5
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 404
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขุ่น หมู่ที 7
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 276
rss_feed โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ บ้านโพนงาม หมู่ที่ 8
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 291
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขุ่น หมู่ที 1
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 266
rss_feed ขุดลอกทำความสะอาดรางระบายน้ำ รอบหมู่บ้านดงบังใหม่ หมู่ที 10
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 320
rss_feed ก่อสรน้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งประเสริฐ หมู่ที่ 13
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 318
rss_feed ก่อสรน้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาลเดี่ยว ม12
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 312
1 - 50 (ทั้งหมด 55 รายการ) 1 2